GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoliv šíření a použití fotografií, bez svolení autora je trestné a řídí se autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací) 

Fotografie jsou chráněny speciálními šifrovanými mikrotečkami, při jejich ztotožnění s použitou fotografií, budou použity právní kroky k vymáhání neoprávněného použití fotografie, či autorského díla.

KDO JSME
Naše webová adresa je: https://www.jaroslavnohel.com/pismomalirstvi

JAKÉ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE SHROMAŽĎUJEME

KOMENTÁŘE
Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

MÉDIA
Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE
COOKIES
Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

ANALYTIKA
S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE
JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE
Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

KAM POSÍLÁME VAŠE DATA?
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE
DODATEČNÉ INFORMACE
JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
JAKÉ MÁME POSTUPY PŘI ÚNIKU INFORMACÍ
OD KTERÝCH TŘETÍCH STRAN ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
JAKÉ AUTOMATIZOVANÉ ROZHODNUTÍ PROVÁDÍME A/NEBO PROFILUJEME UŽIVATELSKÁ DATA
INFORMAČNÍ POVINNOST REGULOVANÉHO PRŮMYSLU

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Nohel IČ 72846224 Červená Voda 67 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Jaroslav Nohel , email: info@jaroslavnohel.com , telefon: +420704355226
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle dvou let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

English

PRIVACY POLICY

Any distribution and use of photographs, without permission of the author, is punishable and is governed by the Copyright Act (Act No. 121/2000 Coll., As amended)

Photographs are protected by special encrypted micro dots, when they are identified with the used photo, legal steps will be used to enforce unauthorized use of the photo or copyright work.

WHO WE ARE
Our web address is: https://www.jaroslavnohel.com/shop

WHAT WE COLLECT PERSONAL DATA AND WHY WE COLLECT IT

COMMENTS
When visitors comment on this site, the information displayed in the comment form is collected, as well as the visitor’s IP address and the user agent string defining the browser, which helps to detect spam.

Gravatar may be provided with an anonymous string created from your email address (also called a hash) to determine if you are using this service. The Gravatar privacy policy is available at https://automattic.com/privacy/. Once your comment is approved, your profile image is visible to the public in the context of your comment.

MEDIA
If you upload images to this site, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS). Site visitors can download and view any location data from images on the site.

CONTACT FORMS
COOKIES
If you add a comment to our site, you can allow the name, email address and website to be stored in cookies. In this way, we try to increase your comfort by writing a new comment and not having to fill in this information again. These cookies will have a lifetime of one year.

If you have an account and log in to this site, we will set a temporary cookie to verify that your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and is canceled when you close your browser.

When you sign in, we also set a few cookies to save your login information and to set the screen display. Login cookies have a lifetime of two days and display settings cookies have a lifetime of one year. If you confirm the “Remember me” option, your login will take two weeks. If you sign out of your account, login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, another cookie will be stored in your browser. This cookie does not contain any personal data and simply indicates the ID of the post you just edited. Expires after 1 day.

INSERT CONTENT FROM OTHER SITES
Posts on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the same way as if a visitor visited another website.

This website may collect data about you, use cookies, embed additional tracking from third parties, and track your interaction with this embedded content, including tracking interaction with embedded content if you have an account and are logged into the website.

ANALYTICS
WHAT WE SHARE YOUR DATA WITH
HOW LONGE WE STORE YOUR DATA
If you add a comment, the comment and its metadata will be kept indefinitely. The data is stored for automatic recognition and approval of all subsequent comments, instead of being held in the moderation queue.

For users who register on this site (if they have this option), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Webmasters can also view and edit this information.

WHAT DO YOU HAVE RIGHTS?
If you have an account on this site or have commented on it, you can request to receive an export file of the personal information we store about you, including any information you provide. You can also request the removal of any personal information we store about you. This option does not include data that we are required to retain for administrative, legal or security reasons.

WHERE WE SEND YOUR DATA?
Visitors’ comments can be reviewed through an automated spam detection service that can be placed abroad.

YOUR CONTACT DETAILS
ADDITIONAL INFORMATION
HOW TO PROTECT YOUR PERSONAL DATA
WHAT WE HAVE PROCEDURES FOR LEAKING INFORMATION
WHICH THIRD PARTIES DO WE OBTAIN PERSONAL DATA?
WHAT AUTHORIZED DECISION WE MAKE AND / OR PROFILE USER DATA
REGULATED INDUSTRY INFORMATION OBLIGATIONS

Privacy Policy

AND.

Basic provision

The personal data controller pursuant to Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “GDPR”) is Jaroslav Nohel IČ 72846224 Červená Voda 67 (‘the controller’).

Administrator contact information is:

address: Jaroslav Nohel

e-mail: info@jaroslavnohel.com

phone: +420704355226

Personal data means all information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person that can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a particular identifier, such as name, identification number, location information, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or the social identity of this natural person.

The controller did not appoint a Data Protection Officer.

II.

Sources and categories of processed personal data

The Administrator processes the personal information you provided to him or the personal information that the Administrator obtained as a result of your order.

The administrator processes your identification and contact information and the data necessary for the performance of the contract.

III.

Legal reason and purpose of personal data processing

The legal reason for the processing of personal data is

performance of the contract between you and the administrator pursuant to Art. (b) GDPR;

the legitimate interest of the controller in the provision of direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a); (f) GDPR;

Your consent to the processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a). a) GDPR in conjunction with Section 7 (2) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services, in the absence of an order for goods or services.

The purpose of the processing of personal data is:

processing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; when ordering, personal data is required for successful order processing (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data it is not possible to conclude the contract or

sending business messages and doing other marketing activities.

There is no automatic individual decision-making within the meaning of Article 22 of the GDPR. You have given your explicit consent to such processing.

IV.

Data retention period

The administrator keeps personal data

for the period necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the Administrator and to assert claims arising from these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).

for the period until the consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, for a maximum of two years if the personal data are processed by consent.

After the personal data retention period has expired, the controller will delete the personal data.

IN.

Recipients of personal data (subcontractors of the administrator)

The recipients of personal data are persons

involved in the delivery of goods / services / payments under contract,

providing e-shop operation services and other services related to e-shop operation,

providing marketing services.

The controller does not intend to transfer personal data to a third country (to a non-EU country) or to an international organization. The recipients of personal data in third countries are mailing / cloud service providers.

VI.

Your rights

Under the conditions set out in GDPR you have

the right of access to his personal data pursuant to Article 15 of the GDPR,

the right to rectify personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or to limit processing according to Article 18 of the GDPR.

the right to have personal data deleted pursuant to Article 17 of the GDPR.

the right to object to processing under Article 21 of the GDPR; and

the right to data portability under Article 20 of the GDPR.

the right to withdraw consent to the processing in writing or electronically to the address or email of the administrator specified in Article III hereof.

You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to privacy has been violated.

VII.

Conditions of personal data security

The controller declares that it has taken all appropriate technical and organizational measures to safeguard personal data.

The administrator has taken technical measures to secure data and personal data storage in paper form, in particular the use of antivirus programs, secure storage of backups, secure access passwords

The controller declares that only the persons authorized by him have access to personal data.

VIII.

Final Provisions

By submitting an order from the online order form, you confirm that you are familiar with the terms of privacy and that you accept them in their entirety.

You agree to these terms by checking your consent via the online form. By checking your consent, you acknowledge that you are familiar with and accept the terms of privacy.

The Administrator is entitled to change these conditions. They will post a new version of the Privacy Policy on their website, or send you a new version of the Privacy Policy to the email address you provided to the administrator.

These conditions come into effect on 25.5.2018.

Přejít nahoru